Metsue-Spilliaert

Metsue-Spilliaert

Leon Spilliaert ‘Zelfportret’ 1907-1908 Museum van het geheugen Erik Metsue Handen op de brug. Oostenwind.Geen vrije dag, geen verloren minuutzover het oog kan reiken.Rechtsomkeert maken. Naar huis gaan. Weten dat ‘Midnight Blue’ van Kenny Burrell bestaat.Je dat terras aan de Moldau in Praag herinneren.In je geest het Allerzielenportret van Spilliaert uittekenen. Je verbeelden hoe naakt…

Mesman-Rembrandt

Mesman-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘De Nachtwacht’ Rembrandt ambachtsman Leo Mesman Rembrandt was een ambachtsmanDie graag opdrachten aannamVan kooplieden in Amsterdam Toch was Rembrandt geen proleetDie het enkel om de centen deedAl ving hij duiten bij de vleet Rembrandt was een groot genieZeer diepzinng was-ieEn tegelijk vol passie Het meesterschap in clair-obscurMaakt het werk van Rembrandt duurIn…

Mesman-Vos

Mesman-Vos

Peter Vos ‘Mussen’ Peter Vos (kleine ode) Leo Mesman Telkens als ik tijdens een wandeling zo’n deftige reiger zie of een troepje vrolijk kwetterende mussen,moet ik aan zijn tekeningen denken.De Schepper deed het goed,maar Peter deed het beter.     Athena Noctua, droge naald ets De gedaanteverwisseling van Ascalaphus, litho     De gedaanteverwisseling van…

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo “De bekering van Saul” en “De kruisiging van Petrus”  Gekomen is het bootje van mijn leven Michaelangelo   Gekomen is het bootje van mijn leven over een zee waar ’t stormt uit alle macht dicht bij de haven, waar men dag en nacht van al zijn daden rekenschap moet geven. Ik zie, nu ik…

Mesman-Gogh

Mesman-Gogh

Vincent van Gogh Bukkende boerenvrouwen Leo Mesman Nóg zie ik hem dwalen waar de akkers warenachter het godshuis van het boerendorpéén en al oog voor hun schrale prachtniet om de bloemen te plukken in het veldzoals ik als jongen deed een leven latermaar om het bukken van vrouwen te tekenenniet voor de lust waarvan men…

Merode-Massys

Merode-Massys

Quenten Massys heeft Maria vele malen afgebeeld het schilderij hierbovenis echter niet het in dit gedicht bedoelde schilderij ik zoek nog even verder. Madonna van Quinten Metsijs Willem de Mérode Blond zijn uw haren, en uw handenZoo vroom en teêr gelijk het grasDat van de zon beschenen wasEen lentemorgen als de landenHet huivren van de…

Merode-Koninck

Merode-Koninck

Koninck Philips ‘Portret van Heiman Dullaert’ (schilderij als bedoeld in dit gedicht nog niet gevonden) Dullaert Willem de Mérode  Hij was zeer ziek, en wist ’t en kloeg niet veel,Maar greep papier en stift en teekende.En dikwijls vonden zijn welsprekendeVrienden hem starend naar een klein paneel. Jaren geleden was hij deze knaap.Zijn wang werd bleeker…

Merode-Bouts

Merode-Bouts

Dirk Bouts Willem de Merode Hij is een van die vrome primitieven, Die ’t aardsche hard en onbeholpen schildren, De wereld kan hun harten niet verwildren, Die op ’t gelaat der Moeder Gods verlieven. Zie zijn zoet boeten van de zondares, Zoals geen mensch zich bukken kan of wringen, Maar geur van hemels rozen en…

Merode-Angelico

Merode-Angelico

Fra AngelicoWillem de Merode Hier was de woning van den armen clerc, Die bovenal Gods zoete Moeder minde, En maakte zich tot speelgenoot van den Kinde: Hen malen werd zijn heilig levenswerk. Hij kon de vlammen en de tranen binden, De snelle driften van het ijle zwerk; Als bloemen zacht, als dieren glanzend sterk, Schiep…

Menkveld-Rembrandt

Menkveld-Rembrandt

Het geheime lied van de non Erik Menkveld Voor viola da gamba, harp en vrouwenstem Op de wijze van ‘Più dogliosa mia vita’ Waarom haat je mij zo, uit liefde? Wat baat het mijn botten als relikwieën te verbieden? Ik begrijp je niet, mijn liefste. O jij doet slechts je plicht. Geen nobel verlangen, geen…