" (...) ik begrijp dat in dit gedicht het woord tot het beeld leidt en dat beelden weer woorden oproepen (...)
Gerrit Komrij `Kost en Inwoning`
 
In deze rubriek treft u op iedere pagina een gedicht aan plus een of meer reproducties. De gedichten gaan over een kunstwerk of kunstenaar. De dichters reageren op wat ze waarnemen, de waargenomen kunstwerken zijn echter niet eenduidig. De beleving is subjectief. Wat de dichter waarneemt roept beelden op die vooral met hem zelf te maken hebben. 

Voor mij is dit telkens aanleiding de betreffende plaatjes erbij te zoeken. Soms worden kunstenaar en titel van het kunstwerk in het gedicht genoemd, soms ook is het speurwerk iets gecompliceerder. Bij het zoeken naar teksten en plaatjes kom ik soms ook muziekstukken tegen geïnspireerd op het betreffende schilderij of gedicht. Waar dit mogelijk is voeg ik deze toe. In die gevallen vindt u behalve de namen van de dichter en beeldend kunstenaar, ook de componist vermeld. 

In de loop der jaren is deze rubriek een redelijk compleet overzicht geworden van Nederlandstalige Beeldgedichten. Nog lang niet volledig, maar het streven is er. Mocht u aanvullingen hebben, heel graag. (contact)
Af en toe schrijf ik zelf ook gedichten bij beeldende kunst een overzicht hiervan vindt u via deze pagina.
 

 

Alberdingk Thijm-Rembrandt-01
Rembrandt van Rijn 'Hendrickje Stoffels' 1650

Nederlandsche schilders; Rembrandt

J.A. Alberdingk Thijm


Wijk, stoute Schilderheld, Itaaljes eersten meesteren
Geen handbreed! Uwer is de tooverkracht van 't Licht
Daarin verscheen de Heer, door wilde braamboschheesteren,
Zoo treffend grootsch, als ooit in 't menschbeeld, voor 't gezicht
De vlam des Hemels, vlam der Rede, 't licht van 't Leven,
Straalt uit uw koppen voort, en schemert in het zwart
Van d'aardschen achtergrond, die d'afgrond schijnt te ontzweven:
Dát was de Waereld u; dát 't menschlijk hoofd en hart.
En, moedig filozoof, met welgezonde spieren,
Bedient ge u van deze aard; geniet haar, blij van zin;
Met beurtlings ernst en jok weêrstaat ge 't stormengieren,
Bouwt spelend meesterwerk, of sluimert peinzend in.
Die kunst stijgt niet omhoog, naar Hemelsche idealen -
Daar daalde in REMBRANDTS kunst iets louter Hemelsch' neêr;
Een tweede schepping doet zijn verfkwast ademhalen:
Van aardsche Ruimte en Licht leent God zijn ziel 't beheer.

Alberdingk Thijm-Rembrandt-01
Rembrandt van Rijn 'Bathsheba'