Decker-Rembrandt-03

Decker-Rembrandt-03
Rembrandt van Rijn ‘Opstanding’

Op d’ afbeeldinge van den verresen Christus

 Jeremias de Decker

Als ick d’History lese, ons by sint Jan beschreven,
En daer beneven sie dit kunstrijck Tafereel,
Waer (denk ick dan) is pen soo net oyt van pinceel
Gevolgt, of doode verw soo na gebrogt aen ’t leven?

’t Schijnt dat de Christus segt: Marie, en wilt niet beven,
Ick ben ’t de dood en heeft aen uwen Heer geen deel:
Sij sulcx geloovende, maer echter noch niet heel,
Schynt tusschen vreugde en druck; en vreese en hoop te sweven.

De graf rots na de kunst hoog in de lucht geleyd,
En rijck van schaduwen, geeft oog en majesteyt
Aen all de rest van ’t werck. Uw’ meesterlijcke streken.

Vriend Rembrant, heb ick eerst sien gaen langs dit paneel;
Dies moest mijn’ Pen wat Rijms van uw begaeft Pinceel
En mijnen Int wat Roems van uwe Verwen spreken

Decker-Rembrandt-03
Rembrandt van Rijn ‘Hemelvaart’