James Ensor Christus bedaart de storm

James Ensor De intocht van Christus in Brussel

James Ensor ‘De intocht van Christus in Brussel’ ‘Christ’s Entry into Brussels’

 De Intocht van Christus in MaastrichtManuel Kneepkens 

 

Bij aankomst op het station prijkte een bord

Ten strengste verboden
 
Maastricht te betreden op een ezeltje

en ook niet op sandalen
of in een T-shirt of bermudabroek

merk Zeemeermin!

De Messias loopt bij voorkeur op sandalen!
Zowel over de wateren als in de Sinaï
Hij draagt bij voorkeur Zeemeermin!
Het zit Hem als gegoten!

Dus de Stationsstraat nauwelijks uit
was Hij al gearresteerd, de Mensenzoon
op zijn – Hop! Hop! – ezeltje

En opgesloten in de Dodencel
onder het Gouvernementgebouw
dat Sanhedrin van hypocriet Maastricht

Zijn vonnis: Kruisiging
Tijdstip: Goede Vrijdag, 15.00 uur 
Plaats : Klevarie (Calvarië)

 

Die dodencel was overcrowded
o.a.  zat Hem daar kwijlend aan te staren
die benigne woudreus met het syndroom van down
van  Palestijnse afkomst
Bar-Abbas…
Een struikrover…hij had een kostbare plant geroofd
een Dadarinde
uit Eco-park Gethsemanee! 

Alsook Maria Magdalena , een callgirl (syfilitisch…)
eens het stiekeme liefje 
van Pontius Pilatus de Twaalfde, de Gouverneur van Limburg
Maar nu in ongenade
De wereld was nog onbekend met het middel Salversan

Zij stond erop Jezus te pijpen
een cadeautje voor zijn laatste uur
die Barmhartige Samaritaanse!

“Ach, doe maar, sweetheart, doe maar
was wel na afloop van mijn zaadontlading
dat lieftallige Facebook-lipstickmondje van je
in onschuld, wil je?

Want jij, Maria Magdalena
zult met mij zijn in het Paradijs…
en jij, Bar-Abbas, wordt daar Prins Carnaval
in een kostuum, sneeuwwit
merk: Thabor

zowaar ik Jezus Christus heet!

De Groeten aan James Ensor!”


James Ensor zelfportret met maskers
James Ensor ‘Zelfportret met maskers’ ‘Self portrait with masks’

The Entry of Christ into Maastricht

Manuel Kneepkens 

 

On arrival at the railway-station a sign displayed

Strictly prohibited
to enter Maastricht on a donkey

and also on sandals
or in a T-shirt or Bermuda shorts

Mermaid brand!
The Messiah prefers to walk on sandals
As well across the waters as in the Sinai
He prefers to wear Mermaid
It fits Him like a glove!

So, only just out of Station Street
He, the Son of Man, was already arrested
on his – giddy-up! – donkey
And locked up in the Death cell
underneath the Government Building
that Sanhedrin of sanctimonious Maastricht

His sentence: Crucifixion
Time: Good Friday, 15.00 hours
Place: Klevarie (Calvary)

The death cell was overcrowded
among others sat and stared at Him drivelling
that bony giant with Down Syndrome
of Palestinian descent
Bar-Abbas…
A bush ranger, because….. he had robbed an expensive bush!
a Dadarinde
from Eco-parc Gethsemane

Like also Mary Magdalene, a call-girl with syphilis
once the secret mistress
of Pontius Pilate the Twelfth, the Governor of Limburg
But now fallen into disgrace
The world still had no knowledge of the remedy Salversan

She insisted on giving Jesus a blow job
a present for his last hour
the Good Samaritan that she was!

”Well, go ahead, sweetheart, go ahead
just wash after my ejaculation
your pretty little Facebook-lipstick-mouth
in innocence, will you?

cos you, Mary Magdalene
will be with me in Paradise..
and you, Bar-Abbas, will there become King Carnival
in a costume, snow-white
brand: Thabor

As sure as my name is Jesus Christ

Give my regards to James Ensor!”

James Ensor Christus bedaart de storm
James Ensor ‘Christus bedaart de storm’