Williams-Giotto

Williams-Giotto
Giotto di Bbondone 1267 – 1337 “De aanbidding van de koningen”

The Gift

William Carlos Williams

As the wise men of old brought gifts
guided by a star
to the humble birthplace

of the god of love,
the devils
as an old print shows
retreated in confusion

What could a baby know
of gold ornaments
or frankincense and myrrh,
of priestly robes
and devout geuflections?

But the imagination
knows all stories
before they are told
and knows the truth of this one
past all defection

The rich gifts
so unsuitable for a child
though devoutly proffered,
stood for all that love can bring.

The men were old
how could they know
of a mother’s needs
or child’s
appetite?

But as they kneed
the cild was fed.

They saw it
and
gave praise!

A miracle
had taken place,
hard gold to love,
a mother’s milk!
before
their wondering eyes

The ass brayed
the cattle lowed.
It was their nature.

All men by their nature give praise.
It is all
they can do.

The very devils
by their flight give praise.
What is death,
beside this?

Nothing. The wise men
came with gifts
and bowed down
to worship
this perfection.

 

De Gave

William Carlos Williams/ vertaling Huub Beurskens

Toen de oude wijzen hun gave brachten
door een ster geleid
naar de dederige geboorteplek

van de god van liefde
weken de duivels
zoals een oude prent laat zien
in verwarring terug.

Hoe kon een baby iets beseffen
van gouden versierselen
of wierook en mirre,
van priesterlijke gewaden
en vrome kniebuigingen?

maar de verbeelding
kent alle verhalen
vooradat ze zijn verteld
en kent de waarheid van dit ene
aan alle ongeloof voorbij

de rijke gaven
die niet zo bij een kind pasten
en toch vroom werden aangeboden,
stonden voor alles wat leifde kan geven.

Het waren oude mannen
wat wisten die
van de noden van een moeder
of de honger
van een kind?

Maar toen ze neerknielden
werd het kind gevoed.

Ze loofden
wat
ze daar zagen!

Een wonder
was geschied,
hard goud werd liefde,
moedermelk!
voor
hun verbaasde ogen.

De ezel balkt
de os loeide.
Het was hun aard.

Het is ieders aard te loven.
Je kunt
niet anders.

Zelfs de duivels
loven door te vluchten.
Wat is de dood
daarbij vergeleken?

Niets. De wijzen
boden hun gaven
en bogen diep
om deze volmaaktheid
te aanbidden.

Het gedicht “De Gave” is afkomstig uit de bundel “Pictures from Breughel” (1962). De firma Hallmerk gebruikte dit gedicht in 1962 samen met een reproductie van Giotto’s “De aanbidding der Koningen”voor een kerstkaart. Onduidelijk is of “een oude prent” uit het gedicht (regel 6) betrekking heeft op dit schilderij.