Tinquely

 

Tinquely
‘Stravinsky fontein’ Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle

Homo ludens
(bij het werk van Jean Tinguely)

Chris den Engelsman

kind dier dwaas wilde ziener speler aan gene zijde van
de ernst waar de verbonden geest zich een eigen wereld
schept waar de dingen een ander gelaat hebben waar
een Cycloop zich spiegelt tussen vier oude eiken

vervoering bedwelming lach en droom trekken ons het
toverhemd van onze kindertijd aan het spel van de kinetische
machines het wonder van beweging de feestelijke bedwelming
de extase in een atmosfeer van gemeenschappelijk verblijden

een oude tovenaar zingt ons uit de aarde het moeras het
water het raadsel ontplooit zich in spel en als spel
het antwoord wordt niet gegeven of gevonden maar verkregen

buiten de sfeer van nuttigheid en noodzaak voorbij redelijkheid
en praktisch leven in de tovercirkel van vierhonderd ton ijzer
is het scheppen een spel van ernstige arbeid

met dank aan Johan Huizinga en Jean Tinguely

Tinquely Tinquely
Tinquely Tinquely

Jean Tinguely

 

 

Homo ludens

Chris den Engelsman

animal wild child fool seer player beyond severity
where the connected mind creates its own world
where the things have a different face
a Cyclops is reflected between four old oaks

laughs and dreams dress us in the magic shirt
of our childhood the game of the kinetic machines
the miracle of motion the festive intoxication
ecstasy all in an atmosphere of mutual delight

an old magician sings us out of the swamp earth and
water the mystery unfolds in game and is game
the answer is not given or found but obtained

outside the sphere of usefulness and necessity beyond
reason and practical life in the magic circle of four hundred
tons of iron creation is a play of serious labour

 

Tinquely Tinquely
Tinquely Tinquely
Tinquely Tinquely
Tinquely Tinquely

werken van Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle